พาณิชย์แจ้งเตือนอียูแก้ไขระเบียบการติดฉลากสิ่งแวดล้อม

กรมการค้าต่างประเทศเผยสหภาพยุโรปปรับขยายเวลาการติดฉลากสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์และปรับเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผู้ส่งออกไทยควรศึกษาและให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการติดฉลากฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศเพื่อปรับแก้ไขกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการกำหนดเกณฑ์สำหรับการติดฉลากสิ่งแวดล้อม หรือ Ecolabel ของEU ในผลิตภัณฑ์บางประเภทเพื่อให้ครอบคลุมการประเมินและการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดฉลากสิ่งแวดล้อมของ EU นั้น เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2535ซึ่งเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในยุโรปและทั่วโลกฉลากสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การแยกวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและการกำจัดกากเหลือใช้ซึ่งการติดฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบครบวงจรและสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดการสร้างของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตให้น้อยลงและเกณฑ์ดังกล่าวยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซมและรีไซเคิล