ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลระดับโลก

ในความพยายามที่จะเติบโตภาคการประชุมในประเทศไทยสำนักงานการประชุมและนิทรรศการ กำลังร่วมมือกับองค์กรนวัตกรรมของประเทศเพื่อจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาการจัดประชุมและการแสดงนิทรรศการโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลระดับโลก

นายจิรุตอิศรางกูร ณ อยุธยากล่าว เขากล่าวว่ากลยุทธ์ดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติระยะเวลา 20 ปีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม สสปน. ได้ปลูกฝังวิสัยทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาล พวกเขามีเป้าหมายสำคัญสามประการคือการสร้างรายได้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและการสร้างความมั่งคั่งด้วยการกระจายรายได้ ปีละครั้งตลาดหนูในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5-10 แต่ด้วยเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี TCEB คาดว่าหนูไทยจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 20 ในแต่ละปี เล็งเห็นโอกาสผ่านการสร้างเครือข่ายกับ บริษัท ในเครือที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของหนูในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ